Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye (SZALELI)

Inkei Szociális Alapfeladatok

Ellátásának Intézménye

8724 Inke Kanizsai u. 6.

Telefon: 06-82-720-171                                     Mobil: 06-30- 223 -4681

E-mail: inkeszaleli@gmail.com

 

Alapszolgáltatás körében az intézmény ellátási területe Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter, Inke község önkormányzatainak közigazgatási területe.

Étkeztetés feladatait a 1993. évi III. törvény szabályozza, és az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja.

 

A házi segítségnyújtás feladatait a 1993. évi III. törvény szabályozza, és az 1/ 2000. (I.7) SzCsM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja.

 

Intézmény vezető: Szarkáné Kötő Edit,        telefon: 0630/ 223 4681

Vezető gondozó: Inke, Hiti Andrea,               telefon: 0630/ 332 6636

Iharosberény: Tóth Renáta                             telefon: 0630/129 5716

Iharos: Boros Tiborné,                                      telefon: 0630/480 0870

Pogányszentpéter: Molnár Jánosné,              telefon: 0630/ 494 4184

 

  1. Házi segítségnyújtás

. Feladata:

Saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, valamint egészségi állapotra figyelemmel a 18. életévet betöltött személyek étkezésének biztosítása, társas kapcsolatok segítése, higiéniai szükségletek kielégítése, napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása, házi segítségnyújtás keretében biztosítja az igénybe vevő életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően, saját lakókörnyezetében.

A rászorultság feltételei:

Az intézményvezető a háziorvossal az ellátási kérelmet követően a külön jogszabályban – 36/2007.(XII. 22.) SzMM rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, ennek egy példányát átadja az ellátottnak.

Az ellátás szociális segítés vagy/és személyi gondozás formájában vehető igénybe. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei: szociális segítés, amelyet a 100 órát teljesítő szakképzetlen szociális segítő is végezhet, személyi gondozás, amit csak szakképzett gondozó láthat el.

  1. Szolgáltatás igénybevételének rendje:

Házi gondozásban részesíthető a társult település (Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter, Inke) közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező állampolgár, idős, pszichiátriai beteg, fogyatékos személy, szenvedélybeteg, aki ezen ellátásra rászorul.

Ellátást kérheti a rászoruló, annak hozzátartozója, egészségügyi intézmény, házi orvos, lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet (stb.).

Az ellátás önkéntesen vehető igénybe.

Kérelem, szükség esetén jövedelemigazolás, gondozási szükséglet vizsgálat után, intézményvezető döntését követően a szolgáltatás, térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét az Iharosberényi önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges feladatokat (felvétel, térítési díj megállapítás, méltányosság, gondozási feladatok, nyilvántartás, számlázás, hátralék nyilvántartás, stb.) az Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye végzi.

Szervezeti tagolódása:

–       intézményvezető 1/2 fő

–       szociális gondozó 7 fő

–       szociális segítő 1 fő

  1. Étkeztetés
  2. Feladata:

Azon idősek, tartósan betegek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, hajléktalanok napi egyszeri meleg étkezését biztosítja, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesíti azt az igénylőt is, illetve általa eltartottat, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.

Étkeztetést a Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye Iharosberény illetve Inke Iskolai közétkeztetési konyhájával történő szerződés alapján biztosítja. Az étkeztetés szállításáról a távoli községekbe a helyi önkormányzat gondoskodik. Egyéb esetekben a gondozó viszi a lakásra/lakáshoz gyalog vagy kerékpárral az ebédet.

  1. Szolgáltatás igénybevételének rendje:

Étkeztetésben részesíthető a társult település (Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter, Inke) közigazgatási területén bejelentett lakhellyel,  tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár, idős, pszichiátriai beteg, fogyatékos személy, szenvedélybeteg illetve hajléktalan, aki ezen ellátásra rászorul.

Ellátást kérheti a rászoruló, annak hozzátartozója, egészségügyi intézmény, háziorvos, lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet (stb.).

Szükséges dokumentumok: kérelem, szükség esetén jövedelemigazolás, okiratokkal /kort, betegséget, hajléktalanságot stb./ való igazolás a jogosultság megállapításához, nyilatkozhat, hogy az önkormányzat által megállapított térítési díj fizetését vállalja.

A szolgáltatás, térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét az iharosberényi önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg.

Házhoz szállítás esetén szükséges a szociális gondozó véleménye, javaslata, esetleges házi orvos igazolása, mely szerint az igénylő egészségi állapota miatt a házhoz szállítás indokolt.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges feladatokat (felvétel, térítési díj megállapítás, méltányosság, étkezési adagszám nyilvántartás, számlázás, hátralék nyilvántartás, stb.) az Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye végzi. Amennyiben a szociális segítő szakképzetlen a szakképzettséget igénylő feladatokat az intézmény vezetője látja el.

Szervezeti tagolódása:

–       intézményvezető 1/2 fő

–       szociális segítő 2 fő